Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất (Phần tt)

Thứ sáu, 25/04/2014, 02:06 GMT+7

Ở phần này chúng ta tiếp tục với phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa cũng sẽ là những phương pháp, công thức và các bài tập. Hi vọng các bạn đủ kiên nhẫn để có thể giải hết được tất cả các bài tập mà chúng tôi đã cung cấp. Chúc các bạn thành công. Bắt đầu nhé.

5. Phương pháp bảo toàn mol electron
Nguyên tắc :
Tổng số mol electron chất khử nhường bằng tổng số mol electron chất oxi hoá nhận
 
ne = x.nx
 
Dạng 1: Kim loại tác dụng với dung dịch axit : HNO3; H2SO4 đặc
- Tính khối lượng muối tạo thành.
- Tính số mol HNO3 và H2SO4 phản ứng (kết hợp pp bảo toàn mol nguyên tử). 
- So sánh số mol e nhận và nhường để biết có muối tạo thành do sự khử hay không. 
Ví dụ 1: Hoà tan hoàn toàn 9,62 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,12 mol NO và 0,04 mol N2O. Tổng khối lượng muối khan tạo thành là:
            A. 41,86 gam.      B. 51,78 gam.       C. 14,86 gam.       D. 64,18 gam. 
 
Hướng dẫn giải:
 
Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm hai kim loại Al và Cu. Hoà tan hoàn toàn 18,2 gam X vào 100 ml dung dịch B chứa đồng thời H2SO4 12M và HNO3 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) T gồm NO và SO2. Tỉ khối của T so với H2 là 23,5. Khối lượng của muối trong dung dịch Y là:
              A. 34,2 gam.       B. 32,0 gam.      C. 66,2 gam.      D. 33,1 gam
Ví dụ 5: Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch là :
     A. 5,69g            B. 6,59g             C. 4,59g           D. 4,69g 
Lời giải :
Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.
Dạng 3 : Tìm công thức của oxit sắt
- Khi tác dụng với chất oxi hóa, các oxit của sắt (FeO và Fe3O4) đều chỉ nhường 1e. 
- Khi tác dụng với các chất khử, 1 mol Fe2O3 nhận 6 mol e; 1 mol Fe3O4 nhận 8 mol e và 1 mol FeO nhận 2 mol e. 
Ví dụ 1: Hoà tan hoàn toàn 46,4 gam một sắt oxit bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (vừa đủ), thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc). Công thức của sắt oxit là:
          A. FeO.        B. Fe3O4.       C. Fe2O3.       D. FeO hoặc Fe3O4
Hướng dãn giải:
Ví dụ 2: Cho 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe tác dụng với 200 ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,12 gam chất rắn Z gồm ba kim loại. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 672 ml khí H2 (ở đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch X lần lượt là:
        A. 0,25M và 0,15M      B. 0,125M và 0,075M 
        C. 0,5M và 0,3M          D. 0,15M và 0,25M 
Hướng dãn giải:
Ví dụ 4: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam oxit Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian, người ta thu được 6,72 gam hỗn hợp A gồm 4 chất rắn khác nhau. Đem hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0,448 lít khí B ở đktc (duy nhất) có tỉ khối so với hiđro là 15 thì m có giá trị là:
   A. 7,5 g               B. 7,2 g                  C. 8,0 g               D. 8,4 g 
Ví dụ 5: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (trong điều kiện không có không khí) thu được chất rắn X. Hoà tan X bằng dung dịch axit H2SO4 loãng, dư được dung dịch B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì V có giá trị là :
     A. 39,2 lít           B. 32,928 lít           C. 32,29 lít           D. 38,292 lít 
6. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình
- Nguyên tắc:
Đây là phương pháp khá hay, cho phép giải nhanh chóng và đơn giản nhiều loại bài toán hoá học, đặc biệt là hỗn hợp các chất bằng cách có thể coi hỗn hợp nhiều chất là một chất (giá trị trung bình). 
Ghi nhớ: Cần nắm các công thức cơ bản của phương pháp. 
Phân tử khối trung bình hoặc nguyên tử khối trung bình (kí hiệu M) là khối lượng của 1 mol hỗn hợp. Nói cách khác, M chính là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp, được tính theo công thức: 
- Các ví dụ minh họa:
Ví dụ 2: Cho 4,6 gam hỗn hợp Rb với một kim loại kiềm khác tác dụng với H2O thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hãy tìm kim loại kiềm chưa biết. 
Hướng dẫn: 
Gọi kim loại kiềm cần tìm là M
Ví dụ 4: Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B (ở 2 chu kì kế tiếp nhau) vào nước thu được 2,24 lít hiđro (ở đktc). A, B là hai kim loại nào sau đây?
             A. Li, Na              B. Na, K                 C. K, Rb             D. Rb, Cs 
Ví dụ 7. Hoà tan 46g một hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thì được dung dịch D và 11,2 lít khí đo ở đktc. Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết tủa hết Ba. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn dư Na2SO4. Hai kim loại kiềm đã dùng là: 
             A. Li, Na.           B. Na, K.                C. K, Rb.             D. Rb, Cs
7. Phương pháp quy đổi
Ví dụ 3: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là :
            A. 92,8.           B. 78,4.              C. 46,4.               D. 47,2. 
Ví dụ 7: Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 12g gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thấy sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. m có giá trị là :
          A. 12,08 gam        B. 10,08 gam        C. 11,58 gam       D. 9,05 gam 
8. Phương pháp giải bằng phương trình ion
Nguyên tắc
Có nhiều bài toán hoá học (nhất là toán hoá vô cơ) cho hỗn hợp nhiều chất tác dụng với dung dịch hỗn hợp nhiều chất khác. Nếu chỉ dựa vào phương trình hoá học dạng  phân tử để tính toán số mol các chất phản ứng và chất tạo thành, thì rất phức tạp và nhiều khi không rõ bản chất. Để hiểu bản chất, tính toán đơn giản và nhanh chóng, thay vì phải viết nhiều phương trình hoá học dạng phân tử ta chỉ cần viết một hoặc vài phương trình hoá học dạng ion rút gọn. 
Các ví dụ minh hoạ:
Ví dụ 1: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là :
           A. 38,93 gam.       B. 103,85 gam.       C. 25,95 gam.       D. 77,86 gam. 
 
Ví dụ 2: Thêm m gam kali vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là:
      A. 1,59.          B. 1,17.           C. 1,71.            D. 1,95.
 
Hướng dẫn giải:
Ví dụ 3: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:
      A. 7.           B. 2.           C. 1.           D. 6 
Ví dụ 4: Rót 1 lít dung dịch A chứa NaCl 0,3M và (NH4)2CO3 0,25M vào 2 lít dung dịch B chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng cả hai dung dịch giảm là :
        A. 47,5 gam.       B. 47,2 gam.      C. 47,9 gam.       D. 47,0 gam. 
9. Phương pháp bảo toàn điện tích
Nguyên tắc:
Trong một dung dịch luôn luôn có sự trung hoà về điện tích, nghĩa là tổng số điện tích dương bằng tống số điện tích âm.
Các ví dụ minh hoạ:
Ví dụ 3: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua khan. Giá trị m là:
            A. 2,66.         B. 26,6.         C. 6,26.         D. 22,6. 
Bài 9. Cho 200ml dung dịch A chứa đồng thời 2 axit HCl 1M và HNO3 2M vào 300ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và KOH x(M) thu được dung dịch C. Biết rằng để trung hoà 100ml dung dịch C cần 60ml dung dịch HCl 1M. x có giá trị là :
          A. 2,2M         B. 3,2M        C. 2,3M        D. 2M 
Bài 10. Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được 0,2 mol khí CO2. Khối lượng muối mới tạo ra trong dung dịch là:
             A. 16g           B. 26g              C. 36g              D. 46g 
Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Al trong dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng thu được 7,28 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp ban đầu là :
            A. 40,32%.         B. 35,53%. 
            C. 41,19 %.        D. 56,48%. 
Bài 14. Để tác dụng vừa đủ với 0,96g hiđroxit của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn, phải dùng 20ml dung dịch HCl 0,4M và H2SO4 0,3M. Tên kim loại đó là:
            A. Na, K            B. Li, Na 
            C. K, Rb            D. Na, Rb 
Hướng dẫn giải:
 
 10. Phương pháp tự chọn lượng chất 
 
Cách 1: Chọn một mol nguyên tử, phân tử hoặc một mol hỗn hợp các chất phản ứng. 
Cách 2: Chọn đúng tỉ lệ lượng chất trong đầu bài đã cho. 
Cách 3: Chọn cho thông số một giá trị phù hợp để chuyển phân số phức tạp về số đơn giản để tính toán. 
Sau đây là một số ví dụ điển hình: 
Cách 1: CHỌN 1 MOL CHẤT HOẶC HỖN HỢP CHẤT PHẢN ỨNG 
 
Ví dụ 1: Hoà tan một muối cacbonat kim loại M hóa trị n bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối sunfat 14,18%. M là kim loại gì? 
               A. Cu.        B. Fe.       C. Al.       D. Zn. 
Cách 2: CHỌN THEO TỈ LỆ LƯỢNG CHẤT ĐÃ CHO 
 
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm N2 và có H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3,6. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Hiệu suất  phản ứng tổng hợp là:
             A. 10%.          B. 15%.           C. 20%.            D. 25%
Ví dụ 7: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R đó là :
A. Al.              B. Ba.                C. Zn.              D. Mg. 
 
Để xem lại phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa (Phần 1) vui lòng click vào link dưới:
 
 
Quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những góp ý xây dựng của bạn đọc để được hoàn thiện hơn.
Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
Có thể comment, like hoặc chia sẻ bài viết này nhé. Thanks.
 
Xem thêm:
 
>>> Tổng hợp đầy đủ nhất về Ôn thi đại học môn Văn
>>> Tổng hợp đầy đủ nhất  về Ôn thi đại học môn Toán
 
Từ khóa tìm trên google:

Phuong phap giai trac nghiem mon hoa, phuong phap giai nhanh trac nghiem mon hoa, trac nghiem mon hoa moi nhat, phuong phap giai trac nghiem mon hoa moi nhat.
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  TL