Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học: Đề thi thử số 06

Thứ sáu, 10/05/2013, 02:29 GMT+7

Môn sinh học sẽ không hề khó đối với những bạn nào chăm chỉ đọc sách giáo khoa và làm bài tập thường xuyên. Những đề thi thử tốt nghiệp dạng trắc nghiệm môn sinh học này sẽ rất hữu ích cho bạn đấy. Nào, chúng ta cùng làm bài với đề thi thử số 06 này nhé!

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút

  1/ Một gen bị đột biến ở một cặp nuclêôtit, dạng đột biến gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất là:

a  Thay thế một cặp nuclêôtit           

b  Đảo vị trí một cặp nuclêôtit

c  Mất một cặp nuclêôtit                   

d  Cả 2 câu b và c

  2/ Đột biến gen là gì?

    a     Rối loạn quá trình tự sao của một gen hoặc một số gen

    b     Biến đổi ở một hoặc vài cặp nucleotit của ADN

    c     Biến đổi ở một hoặc vài cặp tính trạng của cơ thể

    d     Phát sinh một hoặc số alen mới từ một gen

  3/ Để phân ra Đột biến giao tử, Đột biến xôma, Đột biến tiền phôi người ta phải căn cứ vào:

a  Thời điểm xuất hiện đột biến                                                      

b  Mức độ đột biến

c  Mức độ biến đổi của vật chất di truyền                                      

d  Sự biểu hiện của đột biến

  4/ Hiện tượng nào sau đây là đột biến:

    a     Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày của bộ lông theo mùa

    b     Cây sồi rụng lá vào cuối mùa thu và ra lá non vào mùa xuân

    c     Người bị bạch tạng, da trắng, mắt hồng

    d     Số lượng hồng cầu trong máu của người tăng khi lên núi cao

  5/ Người con trai có NST giới tính ký hiệu là XXY, mắc hội chứng nào sau đây:

a  Siêu nữ.                                       

b  Tớcnơ (Turner)

c  Đao (Down)                                  

d  Claiphentơ (Klinefelter)

  6/ Trường hợp bộ NST lưỡng bội thừa hay thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là:

a  Thể đa bội                     

b  Thể một nhiễm              

c   Thể khuyết nhiểm         

d  Thể dị bội

  7/ Cơ chế nào sau đây dẫn đến hội chứng Đao ở người?                

    a     Giao tử n của bố kết hợp với giao tử n + 1 của mẹ.

    b     Giao tử của bố có 23 NST kết hợp với giao tử của mẹ có 22 NST  + 2NST21

    c     Giao tử (22A+ Y) kết hợp với giao tử (22A+ XX)

    d     Cả 2 câu a và b 

  8/ Người mắc hội chứng Klinefelter là bị đột biến NST ở dạng nào?

a  Thể tam nhiễm              

b  Thể đa nhiễm               

c   Thể khuyết nhiễm         

d  Thể một nhiễm

  9/ Ở đậu Hà-Lan, bộ NST 2n = 14, có bao nhiêu thể tam nhiễm kép khác nhau có thể hình thành?

a  7                                   

b  21                                 

c  14                                 

d  28

 10/ Câu nào sau đây là sai:

    a     Thường biến là loại biến dị đồng loạt

    b     Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen dưới ảnh hưởng của môi trường

    c     Cùng 1 kiểu gen có thể phản ứng thành những kiểu hình khác nhau trong cùng 1 điều kiện môi trường

    d     Mức phản ứng do kiểu gen quy định

 11/ Giới hạn của thường biến là:

    a     Mức phản ứng của môi trường trước một kiểu gen

    b     Mức phản ứng của kiểu hình trước những biến đổi của môi trường

    c     Mức phản ứng của kiểu gen trước những biến đổi của môi trường

    d     Mức phản ứng của kiểu hình trước những biến đổi của kiểu gen

 12/ Trong kĩ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên qui mô công nghiệp, tế bào nhận được sử dụng phổ biến là vi khuẩn E. coli và:

a  E. coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao               

b  môi trường dinh dưỡng nuôi E. coli rất phức tạp

c  E. coli có tốc độ sinh sản nhanh                                  

d  E. coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh

 13/ Kĩ thuật cấy gen thường không sử dụng để tạo:

a  thể đa bội                                      

b  hoocmon insulin

c  hoocmon sinh trưởng                    

d  chất kháng sinh

 14/ Kĩ thuật di truyền cho phép:

    a     Tạo ra các sinh vật chuyển gen

    b     Tạo ra giống chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học

    c     Cấy được gen của người vào vi sinh vật

    d     Cả 3 câu a. b và c

 15/ Năm 1927...............đã sửa chữa tính bất thụ ở cây lai thu được trong lai xa bằng cách tứ bội hóa các tế bào sinh dục:

a  Muller                           

b  Missurin                        

c   Lysenkô                        

d  Cácpêsênkô

 16/ Hiệu quả của gây đột biến nhân tạo phụ thuộc vào yếu tố nào?               

a     Đối tượng gây đột biến và thời gian tác động                   

b     Liều lượng và cường độ của các tác nhân

c     Liều lượng của các tác nhân và thời gian tác động           

d     Tất cả các yếu tố trên

 17/ Dùng một giống cao sản để cải tạo một giống năng suất thấp là mục đích của phương pháp:

a  Lai khác thứ                  

b  Lai khác dòng               

c   Lai cải tiến giống           

d  Lai tạo giống mới

 18/ Đem lai lừa với ngựa thu được con la, là phương pháp:

a  Lai xa                            

b  Lai tạo giống mới          

c   Lai cải tiến giống           

d  Lai gần

 19/ Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp chọn giống nào dưới đây được sử dụng phổ biến

a  Gây đột biến nhân tạo                  

b  Thụ tinh nhân tạo

c  Cấy truyền phôi                            

d  Lai giống

 20/ Tác dụng của Cônsixin trong việc gây đột biến nhân tạo là:

    a     Gây rối loạn sự phân ly NST về hai cực tế bào

    b     Ngăn cản sự hình thành thoi tơ vô sắc

    c     Kích thích nhưng không gây ion hóa khi xuyên qua các mô sống

    d     Gây đột biến thay 1 cặp (A=T) bằng 1 cặp (G=X)

 21/ Đặc điểm nào sau đây thuộc chọn lọc tự nhiên

a  tạo ra nòi, thứ mới                                                       

b  do con người tiến hành

c  các biến dị có thể có lợi, trung tính hoặc có hại           

d  bắt đầu từ khi sự sống xuất hiện

 22/ Trong qua trình tiến hoá nhỏ, sự cách li có vai trò:

    a     tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ

    b     góp phần thúc đẩy sự phân hoá kiểu gen của quần thể gốc

    c     làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới

    d     xoá nhoà những khác biệt về vốn gen giữa 2 quần thể đã phân li

 23/ Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối:

    a     tăng thể dị hợp và giảm thể đồng hợp

    b     chủ yếu ở trạng thái dị hợp

    c     đa dạng và phong phú về kiểu gen

    d     phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

 24/ Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 2 alen A và a, tần số tương đối của alen A là 0,2, cấu trúc di truyền của quần thể này sẽ là:

a  0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa             

b  0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

c  0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa             

d  0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa

25/ Quần thể cây bông phấn có 2.500 cây hoa đỏ(AA) : 6000 cây hoa hồng(Aa) : 1.500 cây hoa trắng( aa). Tần số của alen A là:

a  0,55                              

b  0,25                              

c   0,60                              

d  0,15

 26/ Điều nào dưới đây nói về quần thể giao phối là không đúng

    a     quá trình giao phối là nguyên nhân dẫn tới sự đa hình về kiểu gen

    b     nét đặc trưng của quần thể giao phối là sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể

    c     các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong cùng một loài không thể có sự giao phối với nhau

    d     các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản và khác nhau rất nhiều chi tiết

 27/ Ở bò, gen A qui định lông đen, a: lông vàng. Trong một quần thể, bò lông vàng có 171 con, chiếm 9% tổng số cá thể của đàn. Tần số của gen A là:

    a  0,21                               b  0,7                                 c   0,09                               d  0,3

 28/ Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng tỏ các nòi, các lòai phân biệt nhau bằng:

a  các đột biến gen lặn                      

b  một số các đột biến lớn

c  các đột biến NST                          

d  sự tích luỹ nhiều đột biến nhỏ

 29/ Ý nghĩa tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối là:

    a     giải thích tại sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với thể đồng hợp

    b     giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi

    c     đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của một số loại kiểu hình trong quần thể

    d     sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi

 30/ Phát biểu nào dưới đây là không đúng:

    a     nòi sinh thái là nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái xác định

    b     hai nòi địa lí khác nhau có thể có khu phân bố trùng lên nhau toàn bộ hay một phần

    c     trong cùng một khu vực địa lí có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái

    d     loài tồn tại như một hệ thống quần thể, quần thể là đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên

 31/ Điều kiện để một đột biến alen lặn biểu hiện thành kiểu hình:

    a     quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp

    b     quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn có điều kiện xuất hiện ở trạng thái dị hợp

    c     tồn tại với alen trội tương ứng ở trạng thái dị hợp

    d     không bị alen trội bình thường át chế

 32/ Mỗi quần thể giao phối là một kho biến dị vô cùng phong phú vì:

    a     tính có hại của đột biến đã được trung hoà

    b     số cặp gen dị hợp trong quần thể giao phối là rất lớn

    c     chọn lọc tự nhiên diến ra theo nhiều hướng khác nhau

    d     nguồn nguyên liệu sơ cấp trong quần thể rất lớn

 33/ Trong các dấu hiệu của hiện tượng sống, dấu hiệu nào không thể có ở vật thể vô cơ:

a  cảm ứng                                       

b  sinh trưởng

c  trao đổi chất và sinh sản               

d  vận động

 34/ Bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm của chúng cho thế hệ sau là:

a  sự xuất hiện cơ chế tự sao chép                                   

b  sự hình thành màng

c  sự xuất hiện các enzim                                                

d  sự tạo thành các côaxecva

 35/ Phát biểu nào dưới đây về các biến động khí hậu và địa chất là không đúng:

    a     mặt đất có thể bị nâng lên hay sụt xuống do đó biển tiến ra xa hoặc tiến sâu vào đất liền

    b     các chuyển động tạo núi thường làm xuất hiện những dãy núi lớn, ảnh hưởng nhiều tới sự phân hoá khí hậu duyên hải ấm và khí hậu lục địa khô

    c     các đại lục có thể dịch chuyển theo chiều ngang làm thay đổi phân bố đất liền

    d     chuyển động tạo núi thường kèm theo động đất và núi lửa nhưng không làm phân bố lại đại lục và đại dương

 36/ Để xác định tuổi của các lớp đất và các hoá thạch người ta thường căn cứ vào:

    a     các đặc điểm địa chất của lớp đất

    b     đặc điểm của các hoá thạch tìm thấy ở các lớp đất

    c     lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ

    d     đánh giá trực tiếp thời gian phân rã của nguyên tố uran

 37/ Hiện tượng lại tổ (lại giống) ở người là hiện tượng:

    a     tái hiện một số đặc điểm của động vật do sự phát triển không bình thường của phôi

    b     tồn tai những cơ quan thoái hoá tức là di tích của những cơ quan xưa kia khá phát triển ở động vật có xương sống

    c     lập lại các giai đoạn lịch sử của động vật trong quá trình phát triển phôi

    d     tất cả đều đúng

 38/ Nhân tố chính chi phối quá trình phát triển loài người ở giai đoạn người hiện đại:

    a     quá trình biến dị, giao phối và chọn lọc tự nhiên

    b     việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích

    c     sự thay đổi điều kiện địa chất khí hậu ở kỉ thứ 3

    d     lao động, tiếng nói, tư duy

 39/ Căn cứ vào phả hệ sau đây của một dòng họ trong 3 thế hệ về một loại bệnh

      Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học: Đề thi thử số 06      

đặc điểm di truyền của bệnh là:               

a  di truyền gen lặn NST thường                                      

b  tất cả các câu đều đúng

c  di truyền gen lặn, gen nằm trên NST giới tính X             

d  di truyền gen trội NST thường

 40/ Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Nếu bố bị bệnh, mẹ bình thường. Khả năng sinh con bị bạch tạng là:

a  50%                              

b  12,5%                           

c   25%                              

d  75%

 Đáp án của đề thi:

    1[ 1]c...          2[ 1]b...         3[ 1]a...         4[ 1]c...          5[ 1]d...         6[ 1]d...         7[ 1]d...         8[ 1]a...

    9[ 1]b...       10[ 1]c...       11[ 1]c...      12[ 1]c...       13[ 1]a...       14[ 1]a...      15[ 1]d...      16[ 1]d...

   17[ 1]c...       18[ 1]a...       19[ 1]a...      20[ 1]b...      21[ 1]d...      22[ 1]b...      23[ 1]d...      24[ 1]b...

   25[ 1]a...       26[ 1]c...       27[ 1]b...      28[ 1]d...      29[ 1]b...      30[ 1]b...      31[ 1]a...       32[ 1]b...

   33[ 1]c...       34[ 1]a...       35[ 1]d...      36[ 1]c...       37[ 1]a...       38[ 1]d...      39[ 1]b...      40[ 1]c...

 
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  Thanh Diệu/ Nguồn: diemthi.24h.com.vn